Regulaminy

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. Zasady ogólne
 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie. Biblioteka uczestniczy w procesie przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego korzystania z różnych źródeł informacji.
 2. Organizacja biblioteki umożliwia realizację zadań w zakresie: 
a)  udostępniania książek i innych źródeł informacji,
b) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
c) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
d) współpracy z nauczycielami w zakresie realizacji zagadnień ścieżki czytelniczo-medialnej oraz innych zadań edukacyjnych, a także wspierania ich w doskonaleniu zawodowym,
e) wspierania działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły poprzez otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych i pomoc uczniom mającym trudności w nauce,
f) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów.

)   
 1. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek zgodnie z zaleceniami bibliotekarza.
 2. Z biblioteki mogą korzystać: wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni  pracownicy szkoły, rodzice (opiekunowie prawni) ucznia oraz  inne osoby za zgodą Dyrektora szkoły. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.
 3. Biblioteka udostępnia swe zbiory codziennie w godzinach podanych do ogólnej wiadomości zgodnie z harmonogramem pracy szkoły. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 4. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.
 5. Przeglądanie zasobów bibliotecznych może odbywać się za pośrednictwem katalogu lub bezpośrednio przez wolny dostęp do półek. Najlepiej poprosić o pomoc bibliotekarza.
 6. Ze zgromadzonych zbiorów można korzystać na miejscu, wypożyczyć je na lekcję lub do domu.
 7. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania zbiorów i wyposażenia biblioteki.
 8. Za wszelkie szkody wynikłe z nieprawidłowego użytkowania zbiorów lub wyposażenia biblioteki użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną.
 9. Każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki i przestrzegania ustalonych w nim zasad, co potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie bibliotecznej.
 10. Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować zawieszeniem w prawach czytelnika.
 11. Kwestie sporne nieustalone w regulaminie rozstrzyga Dyrektor szkoły.
 1. Regulamin wypożyczalni
 1. Wypożyczać można wszystkie materiały (książki, czasopisma) za wyjątkiem najnowszych numerów czasopism, słowników, encyklopedii i programów komputerowych, z których korzystamy wyłącznie na miejscu. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zgodzić się na ich wypożyczenie do domu, ale tylko  na krótki termin.
 2. Przeglądając księgozbiór, staramy się zachować w nim porządek. Lepiej oddać książkę bibliotekarzowi do ręki lub zostawić na wierzchu w widocznym miejscu niż odłożyć ją na niewłaściwe miejsce.
 3. Wypożyczać książki można tylko na swoje nazwisko, natomiast zwroty przyjmowane są również za pośrednictwem osób trzecich.
 4. Czytelnik może poprosić o zarezerwowanie potrzebnej książki, ewentualnie ustawić się w kolejce do jej czytania.
 5. Okres wypożyczenia książek to jeden miesiąc. Za zgodą bibliotekarza termin ten można prolongować na kolejny okres. W przypadku nowości lub innych książek, na które jest duże zapotrzebowanie, bibliotekarz może prosić o wcześniejszy zwrot, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch tygodni.
 6. Dokonując zwrotu książki, należy podać nazwisko czytelnika, klasę i jego numer w dzienniku. Nie wolno pozostawiać książek na biurku bez adnotacji bibliotekarza.
 7. Czytelnik może mieć wypożyczonych wiele książek ( w tym dwie lektury i dwie nowości) pod warunkiem, że żadna z nich nie domaga się zwrotu. O ilości wypożyczonych książek decyduje bibliotekarz.
 8. Termin zwrotu każdorazowo jest zapisywany w książce i na karcie czytelnika. W przypadku zapisania terminu przypadającego na dzień wolny od zajęć w szkole książkę należy zwrócić w pierwszym dniu roboczym następującym po wskazanej dacie.
 9. Bibliotekarz przy każdej okazji informuje czytelnika o tytułach wypożyczonych książek i domagających się terminach zwrotu, ponadto o przedłużających się zaległościach informuje klasowych łączników bibliotecznych, wychowawcę klasy i rodziców ucznia.
 10. Powtarzające się niedotrzymywanie terminu zwrotu książek może spowodować naliczenie kary w wysokości 1 zł za każdy tydzień zwłoki. Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowości.
 11. Czytelnik, który świadomie i złośliwie zwleka ze zwrotem książek zostaje zawieszony w prawach korzystania z biblioteki, także ze znajdujących się w niej komputerów, do czasu zwrotu książek.
 12. Użytkownik jest zobowiązany do szanowania wypożyczonych książek. Należy przechowywać je w czystych i suchym miejscu. Nie wolno zdejmować z nich okładek, wyginać, rysować, kreślić, wyrywać stron lub w inny sposób niszczyć. Nie zaleca się pożyczania książek osobom trzecim.
 13. Zagubienie lub zniszczenie książki (materiału bibliotecznego) zobowiązuje czytelnika do niezwłocznego odkupienia takiej samej lub innej książki wskazanej przez bibliotekarza o podobnej wartości. Za zgubioną lub zniszczoną lekturę bezwzględnie należy odkupić tę samą książkę.
 14. Wszystkie wypożyczone z biblioteki materiały należy zwrócić przed końcem roku szkolnego w wyznaczonym przez bibliotekarza terminie.
 15. Uczniowie opuszczający szkołę są zobowiązani wcześniej zwrócić wszystkie wypożyczone w bibliotece materiały. Brak potwierdzenia zwrotu książek przez bibliotekarza może spowodować wstrzymanie wydania potrzebnych dokumentów.
 16. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum po wcześniejszym rozliczeniu z biblioteką mogą w czerwcu wypożyczyć książki na wakacje, pod warunkiem, że nie mają zamiaru zmienić w tym czasie szkoły.
 1. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych
 1. Dostęp do komputerów możliwy jest tylko w godzinach pracy biblioteki, podczas obecności i za pozwoleniem bibliotekarza.
 2. Korzystanie z komputerów jest bezpłatne, jednak za drukowanie materiałów pobierane są opłaty. Ustalony koszt wydruku ma rekompensować zużycie papieru i tonera.
 3. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą do:
a) realizacji wyszukiwań internetowych w celach informacyjnych i edukacyjnych
b) przeglądania edukacyjnych programów multimedialnych
c) przygotowywania różnego rodzaju prac domowych z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego na komputerach
d) wykonywania innych zleconych zadań, np.: tworzenia dokumentów do projektu edukacyjnego, innych dokumentów szkolnych.
Realizowanie wyżej wymienionych celów traktowane jest priorytetowo. Nie używamy komputerów do gier, słuchania muzyki, oglądania filmów, prowadzenia rozmów na portalach społecznościowych czy wymiany prywatnej korespondencji.
 1. Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywanie przez ucznia przy komputerze. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad może w każdej chwili przerwać pracę ucznia.
 2. W zależności od rodzaju wykonywanych czynności i przyznanego statusu użytkownik loguje się na konto wskazane przez bibliotekarza.
 3. Wszelkie nieprawidłowości funkcjonowania oprogramowania lub uszkodzenia mechaniczne komputera należy niezwłocznie, jeszcze przed rozpoczęciem pracy, zgłosić bibliotekarzowi.
 4. Bibliotekarz może, ale nie ma obowiązku udzielania użytkownikom stałej pomocy w obsłudze programów, wyszukiwaniu informacji czy tworzeniu dokumentów.
 5. Można korzystać tylko z zainstalowanych na komputerze programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejących ustawieniach komputera.
 6. Czas pracy przy stanowisku komputerowym nie powinien być dłuższy niż 1 godzina, w szczególności, gdy są inni chętni oczekujący na dostęp do komputera.
 7. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
 8. W czasie pracy należy zachować względną ciszę. Podczas korzystania z programów dźwiękowych trzeba używać słuchawek
 9. Użytkownik ma prawo korzystać z własnego nośnika pamięci, o czym jednak powinien wcześniej poinformować bibliotekarza.
 10. Zabrania się spożywania przy stanowiskach komputerowych napojów i jakichkolwiek artykułów spożywczych.
 11. Zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań powodujących uszkodzenie komputera lub jego oprogramowania.
 12. Za wszelkie szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania komputera użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową.
 13. Poważne naruszenia niniejszego regulaminu mogą też spowodować zawieszenie w prawach  korzystania z komputerów znajdujących się w bibliotece. Okres zawieszenia ustalany jest indywidualnie w zależności od wagi naruszeń.  

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Przedmiot regulaminu
 1. Niniejszy Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, zwany dalej Regulaminem, reguluje:
 • zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
 • tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły,
 • postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia    podręcznika/ów lub materiałów edukacyjnych.
 1. Każdy uczeń, jego rodzice, wychowawcy klas i inni nauczyciele w trosce o własne dobro oraz dobro szkoły powinni zaznajomić się z Regulaminem i przestrzegać ustalonych w nim zasad.
 2. Udostępnianie wymienionych materiałów podlega ewidencji.
§2
Słowniczek
Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
 • Podręcznik - podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.
 • Materiał edukacyjny - materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.
 • Materiał ćwiczeniowy - materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
 • Dotacja - dotacja celowa, o której mowa w art. 22 pkt 5 Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 811).
 • Rodzice - rodzice lub opiekunowie prawni ucznia.
Rozdział II
ZADANIA  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ W  ZAKRESIE  KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
 1. Biblioteka szkolna gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe określone w szkolnym wykazie podręczników i ćwiczeń zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną.
 2. Biblioteka nieodpłatnie:
 • wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową,
 • zapewnia uczniom dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych mających postać  elektroniczną,
 • przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku ich zwrotu lub je udostępnia.
 1. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
Rozdział III
PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY
 1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe zakupione dla uczniów ze środków dotacji stanowią własność Szkoły.
 2. Wymienione wyżej podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe wraz z kserokopią faktury zakupu zostają przekazane bibliotece i po wpisaniu ich do inwentarza podręczników i broszur stają się częścią księgozbioru bibliotecznego.
 3. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zakupione przez szkołę ze środków dotacji winny być użytkowane przez uczniów przez okres minimum 3 lat.
Rozdział IV
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
§1
Użytkownicy podręczników szkolnych
 1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły posiadający status czytelnika biblioteki szkolnej. 
 2. Użytkownicy biblioteki przed rozpoczęciem korzystania z tych zbiorów zapoznają się z Regulaminem, a następnie podlegają rejestracji bibliotecznej na podstawie listy uczniów zamieszczonej w dzienniku lekcyjnym.
 3. Dodatkowo przed wypożyczeniem podręczników w każdym roku szkolnym uczeń przedstawia bibliotekarzowi podpisane przez rodziców Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności finansowej za korzystanie z darmowych podręczników przez dziecko (Zał. nr 1 do Regulaminu)
 4. Ponadto uczniowie, którzy kontynuują naukę w szkole, rozliczyli się z podręczników wypożyczonych w poprzednim roku szkolnym, czego dowodem jest odpowiednia adnotacja w karcie czytelnika.
 5. Z podręczników i innych materiałów edukacyjnych na ogólnych zasadach mogą też korzystać nauczyciele szkoły, pod warunkiem, że nie uniemożliwią dostępu do materiałów uczniom.
§2
Okres trwania wypożyczenia
 1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego - najpóźniej do dnia 14 września. Kolejne części/partie podręczników/materiałów są udostępniane uczniom w ciągu 7 dni od dnia  dostarczenia podręczników/materiałów do szkoły. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec zmianie.
 2. Wypożyczenie podręczników i materiałów edukacyjnych może nastąpić również w innym  dogodnym terminie, w  trakcie roku szkolnego.
 3. Podręczniki wypożyczane są na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. Termin ich zwrotu, niezależnie od dnia wypożyczenia, mija w czerwcu na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną.
 4. Nadzór nad terminowym zwrotem wypożyczonych z biblioteki materiałów sprawuje bibliotekarz i wychowawca klasy.
 5. Biblioteka w uzasadnionych przypadkach (np. egzamin poprawkowy, klasyfikacyjny) może ten termin przedłużyć, jednak nie bardziej niż do pierwszego dnia rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego.
 6. Biblioteka w określonych prawem sytuacjach (np. przeniesienie ucznia w trakcie roku szkolnego do innej szkoły) ma prawo domagać się zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.
 7. W przypadku przyjęcia do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego nowego ucznia materiały wypożyczone nauczycielom podlegają natychmiastowemu zwrotowi. Uczeń ma pierwszeństwo przed nauczycielem do korzystania z darmowych podręczników.
§3
Procedura wypożyczania podręcznika
 1. Podręczniki lub materiały edukacyjne są wypożyczane uczniom, którzy spełnili warunki, o których mowa w & 1, rozdział 4, pkt.1-4 począwszy od 4 dnia nauki w nowym roku szkolnym.
 2. Uczniom nauczania zintegrowanego podręczniki wypożyczają rodzice.
 3. Wypożyczanie i zwroty odbywają  się klasowo. O terminie i organizacji wypożyczania decyduje bibliotekarz w porozumieniu z wychowawcą klasy.
 4. Bibliotekarz w miarę możliwości wypożycza uczniom komplety podręczników. Jeśli jeden podręcznik składa się z kilku części uczniowie otrzymują komplet na początku roku i komplet zwracają w czerwcu, wraz z innymi podręcznikami.
 5. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania  podręczników przez klasę, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.
 6. Uczniowie, w przypadku młodszych dzieci ich rodzice, potwierdzają wypożyczenie podręczników swoim podpisem na karcie czytelnika.
 7. Przed złożeniem podpisu uczniowie lub ich rodzice mają prawo sprawdzić stan książek i zgłosić ewentualne zniszczenia bibliotekarzowi. Wszelkie uwagi są zapisywane na karcie.
§4
Zmiana Szkoły
 1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, opuszcza szkołę, zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne.
 2. W przypadku niemożności zwrotu otrzymanych podręczników lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V Regulaminu.
Rozdział V
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI
§1
Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem
 1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń zobowiązany jest do:
a)      używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem,
a)      zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny.
 1. Uczeń ma obowiązek na początku roku oprawić podręcznik i, w wyznaczonym na to miejscu,  go podpisać. Ponadto powinien na bieżąco dokonywać drobnych napraw  podręcznika czy ewentualnej wymiany okładki.
 2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
 3. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia czegoś ważnego (np. pracy domowej).
 4. Wraz z upływem terminu zwrotu na koniec roku szkolnego uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. usunąć wszystkie wpisy ołówka, wyprostować zagięcia, podkleić kartki,  ewentualnie okładkę książki, usunąć wszystkie zakładki, inne materiały, itp., a dopiero potem, oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, itp.).
 5. Uczeń zwraca do biblioteki cały komplet podręczników ułożonych we wskazanej przez bibliotekarza kolejności.
§2
Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

 1. Przez uszkodzenie podręczników lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne drobne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.
 2. Na żądanie bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić, i uczynić to ze wszelką starannością.
 3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika niedające się usunąć poplamienie, trwałe zabrudzenie,   porysowanie lub popisanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które w dużym stopniu pomniejszają wartość użytkową lub estetyczną podręcznika czy materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.
§3
Zakres odpowiedzialności
 1. Uczeń/jego rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność, także materialną, za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych  w chwili wypożyczenia.
 2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiału  edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika/ów, materiału/ów edukacyjnych albo zobowiązać ich do odkupienia książek i dostarczenia do szkoły w określonym terminie.
 3. W przypadku znacznego uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiału  edukacyjnego sporządza się Protokół (Zał. nr 2 do Regulaminu), w którym komisja decyduje o sposobie rozliczenia (zapłata czy odkupienie). Ewentualnej wpłaty dokonuje się na konto wskazane przez szkołę.
 4. W celu uzyskania od rodziców kosztów uszkodzonych, zniszczonych lub zagubionych   podręczników szkoła może wystawić rodzicom wezwanie do zapłaty. (Zał. nr 3 do Regulaminu)
Rozdział VI
INWENTARYZACJA
 1. Inwentaryzacja zasobów darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych  biblioteki odbywa się na zakończenie roku szkolnego po ich odbiorze od użytkowników.
 2. Inwentaryzację przeprowadza komisja powołana specjalnie do tego celu przez Dyrektora Szkoły.
 3. Sprawozdanie komisji przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły do 7 dni po  zakończeniu zajęć dydaktycznych celem uzupełnienia zasobów.
Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu  i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 2. Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu biblioteki  na każde ich życzenie.
 3. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem, a użytkownikiem biblioteki  rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
 4. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
 5. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor   Szkoły.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2018 roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz