Regulaminy

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. Zasady ogólne
 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie. Biblioteka uczestniczy w procesie przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego korzystania z różnych źródeł informacji.
 2. Organizacja biblioteki umożliwia realizację zadań w zakresie:
a)     udostępniania książek i innych źródeł informacji,
b)     tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
c)     rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
d)    współpracy z nauczycielami w zakresie realizacji zagadnień ścieżki czytelniczo-medialnej oraz innych zadań edukacyjnych, a także wspierania ich w doskonaleniu zawodowym,
e)     wspierania działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły poprzez otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych i pomoc uczniom mającym trudności w nauce,
f)      organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów.
 1. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek zgodnie z zaleceniami bibliotekarza.
 2. Z biblioteki mogą korzystać: wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni  pracownicy szkoły, rodzice (opiekunowie prawni) ucznia oraz  inne osoby za zgodą Dyrektora szkoły. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.
 3. Biblioteka udostępnia swe zbiory codziennie w godzinach podanych do ogólnej wiadomości zgodnie z harmonogramem pracy szkoły. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 4. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.
 5. Przeglądanie zasobów bibliotecznych może odbywać się za pośrednictwem katalogu lub bezpośrednio przez wolny dostęp do półek. Najlepiej poprosić o pomoc bibliotekarza.
 6. Ze zgromadzonych zbiorów można korzystać na miejscu, wypożyczyć je na lekcję lub do domu.
 7. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania zbiorów i wyposażenia biblioteki.
 8. Za wszelkie szkody wynikłe z nieprawidłowego użytkowania zbiorów lub wyposażenia biblioteki użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną.
 9. Każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki i przestrzegania ustalonych w nim zasad, co potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie bibliotecznej.
 10. Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować zawieszeniem w prawach czytelnika.
 11. Kwestie sporne nieustalone w regulaminie rozstrzyga Dyrektor szkoły.
 1. Regulamin wypożyczalni
 1. Wypożyczać można wszystkie materiały (książki, czasopisma) za wyjątkiem najnowszych numerów czasopism, słowników, encyklopedii i programów komputerowych, z których korzystamy wyłącznie na miejscu. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zgodzić się na ich wypożyczenie do domu, ale tylko  na krótki termin.
 2. Przeglądając księgozbiór, staramy się zachować w nim porządek. Lepiej oddać książkę bibliotekarzowi do ręki lub zostawić na wierzchu w widocznym miejscu niż odłożyć ją na niewłaściwe miejsce.
 3. Wypożyczać książki można tylko na swoje nazwisko, natomiast zwroty przyjmowane są również za pośrednictwem osób trzecich.
 4. Czytelnik może poprosić o zarezerwowanie potrzebnej książki, ewentualnie ustawić się w kolejce do jej czytania.
 5. Okres wypożyczenia książek to jeden miesiąc. Za zgodą bibliotekarza termin ten można prolongować na kolejny okres. W przypadku nowości lub innych książek, na które jest duże zapotrzebowanie, bibliotekarz może prosić o wcześniejszy zwrot, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch tygodni.
 6. Dokonując zwrotu książki, należy podać nazwisko czytelnika, klasę i jego numer w dzienniku. Nie wolno pozostawiać książek na biurku bez adnotacji bibliotekarza.
 7. Czytelnik może mieć wypożyczonych wiele książek ( w tym dwie lektury i dwie nowości) pod warunkiem, że żadna z nich nie domaga się zwrotu. O ilości wypożyczonych książek decyduje bibliotekarz.
 8. Termin zwrotu każdorazowo jest zapisywany w książce i na karcie czytelnika. W przypadku zapisania terminu przypadającego na dzień wolny od zajęć w szkole książkę należy zwrócić w pierwszym dniu roboczym następującym po wskazanej dacie.
 9. Bibliotekarz przy każdej okazji informuje czytelnika o tytułach wypożyczonych książek i domagających się terminach zwrotu, ponadto o przedłużających się zaległościach informuje klasowych łączników bibliotecznych, wychowawcę klasy i rodziców ucznia.
 10. Powtarzające się niedotrzymywanie terminu zwrotu książek może spowodować naliczenie kary w wysokości 1 zł za każdy tydzień zwłoki. Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowości.
 11. Czytelnik, który świadomie i złośliwie zwleka ze zwrotem książek zostaje zawieszony w prawach korzystania z biblioteki, także ze znajdujących się w niej komputerów, do czasu zwrotu książek.
 12. Użytkownik jest zobowiązany do szanowania wypożyczonych książek. Należy przechowywać je w czystych i suchym miejscu. Nie wolno zdejmować z nich okładek, wyginać, rysować, kreślić, wyrywać stron lub w inny sposób niszczyć. Nie zaleca się pożyczania książek osobom trzecim.
 13. Zagubienie lub zniszczenie książki (materiału bibliotecznego) zobowiązuje czytelnika do niezwłocznego odkupienia takiej samej lub innej książki wskazanej przez bibliotekarza o podobnej wartości. Za zgubioną lub zniszczoną lekturę bezwzględnie należy odkupić tę samą książkę.
 14. Wszystkie wypożyczone z biblioteki materiały należy zwrócić przed końcem roku szkolnego w wyznaczonym przez bibliotekarza terminie.
 15. Uczniowie opuszczający szkołę są zobowiązani wcześniej zwrócić wszystkie wypożyczone w bibliotece materiały. Brak potwierdzenia zwrotu książek przez bibliotekarza może spowodować wstrzymanie wydania potrzebnych dokumentów.
 16. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum po wcześniejszym rozliczeniu z biblioteką mogą w czerwcu wypożyczyć książki na wakacje, pod warunkiem, że nie mają zamiaru zmienić w tym czasie szkoły.
 1. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych
 1. Dostęp do komputerów możliwy jest tylko w godzinach pracy biblioteki, podczas obecności i za pozwoleniem bibliotekarza.
 2. Korzystanie z komputerów jest bezpłatne, jednak za drukowanie materiałów pobierane są opłaty. Ustalony koszt wydruku ma rekompensować zużycie papieru i tonera.
 3. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą do:
a)     realizacji wyszukiwań internetowych w celach informacyjnych i edukacyjnych
b)     przeglądania edukacyjnych programów multimedialnych
c)     przygotowywania różnego rodzaju prac domowych z wykorzystaniem oprogramowania     zainstalowanego na komputerach
d)     wykonywania innych zleconych zadań, np.: tworzenia dokumentów do projektu edukacyjnego, innych dokumentów szkolnych.
Realizowanie wyżej wymienionych celów traktowane jest priorytetowo. Nie używamy komputerów do gier, słuchania muzyki, oglądania filmów, prowadzenia rozmów na portalach społecznościowych czy wymiany prywatnej korespondencji.
 1. Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywanie przez ucznia przy komputerze. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad może w każdej chwili przerwać pracę ucznia.
 2. W zależności od rodzaju wykonywanych czynności i przyznanego statusu użytkownik loguje się na konto wskazane przez bibliotekarza.
 3. Wszelkie nieprawidłowości funkcjonowania oprogramowania lub uszkodzenia mechaniczne komputera należy niezwłocznie, jeszcze przed rozpoczęciem pracy, zgłosić bibliotekarzowi.
 4. Bibliotekarz może, ale nie ma obowiązku udzielania użytkownikom stałej pomocy w obsłudze programów, wyszukiwaniu informacji czy tworzeniu dokumentów.
 5. Można korzystać tylko z zainstalowanych na komputerze programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejących ustawieniach komputera.
 6. Czas pracy przy stanowisku komputerowym nie powinien być dłuższy niż 1 godzina, w szczególności, gdy są inni chętni oczekujący na dostęp do komputera.
 7. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
 8. W czasie pracy należy zachować względną ciszę. Podczas korzystania z programów dźwiękowych trzeba używać słuchawek
 9. Użytkownik ma prawo korzystać z własnego nośnika pamięci, o czym jednak powinien wcześniej poinformować bibliotekarza.
 10. Zabrania się spożywania przy stanowiskach komputerowych napojów i jakichkolwiek artykułów spożywczych.
 11. Zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań powodujących uszkodzenie komputera lub jego oprogramowania.
 12. Za wszelkie szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania komputera użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową.
 13. Poważne naruszenia niniejszego regulaminu mogą też spowodować zawieszenie w prawach  korzystania z komputerów znajdujących się w bibliotece. Okres zawieszenia ustalany jest indywidualnie w zależności od wagi naruszeń.  

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz